How to shut off epson artisan 730?

Itis frozen
1 answer 1